Aktualności - Bojszowy

Sesja Rady Gminy Bojszowy - 18.03.2019 r.

14.03.2019
0 0 0 0
Bojszowy

Rada Gminy Bojszowy zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy 


Proponowany porządek obrad:


Porządek posiedzenia:


1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2.     Przyjęcie porządku obrad.


3.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.


4.     Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach za 2018 rok.


5.     Przedstawienie projektów i przyjęcie uchwał:


5.1   w sprawie przyjęcia Planu rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojszowach na lata 2019 – 2021


5.2   w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok


5.3   w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, obowiązujących dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych w Gminie Bojszowy, zamieszkałych poza obwodami szkół prowadzących rekrutację


5.4   w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola w Bojszowach


5.5   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojszowy


5.6  w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury.


6.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.


7.      Zakończenie sesji.


 


Autor: RG/OR
Źródło: www.bojszowy.pl