Aktualności - Imielin

Stypendia szkolne 2011/2012

01.08.2011
0 0 0 0
Imielin


Stypendia szkolne 2011/2012
Wnioski o stypendia szkolne można składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Imielinie ul. Imielińska 87 w terminie 1.09.2011r. - 15.09.2011r.

Stypendium szkolne przysługuje:


Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł.
 
Stypendium szkolne nie przysługuje:


Uczniom klas zerowych.


Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1.820 zł (rocznie).


Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)


 
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY, RACHUNKI LUB INNE IMIENNE DOWODY ZAPŁATY od czerwca 2011r. za:


zakup podręczników;


pozostałe materiały szkolne, książki o charakterze popularno – naukowym, zakup wyposażenia szkolnego: pomoce i przybory szkolne, obuwie sportowe, strój gimnastyczny, zakup programów edukacyjnych, zakup komputera itd.,


dojazdy do szkoły środkami komunikacji publicznej, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie poza miejscem zamieszkania, opłaty za szkołę tzw. czesne; korzystanie z posiłków na stołówkach szkolnych, inne uzasadnione koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;


udział w wyjazdowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach sportowych (w tym gimnastyka korekcyjna i nauka pływania), zajęciach muzycznych, plastycznych, logopedycznych, dysleksyjnych, nauce języków obcych, każdych dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę ucznia.


abonament internetowy (w miesiącach nauki szkolnej tj. wrzesień-czerwiec).


 Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w MOPS w Imielinie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne do wysokości przedłożonych dokumentów, jednak nie większej niż przyznanej w decyzji.
Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od czerwca 2011r. do końca okresu na jaki świadczenie jest przyznane.
Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
- od września do grudnia 2011r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 30 listopada 2011r., a wypłata od 15 grudnia 2011r.
- od stycznia do czerwca 2012r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 31 maja 2012r., a wypłata od 15 czerwca 2012r.
 
Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia)


Wniosku.


Zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:


Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto


Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)


Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób, nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy


Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,


Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z  MOPS - zaliczka alimentacyjna


Dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego


Decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego


Oświadczenia    rodziców o wysokości   dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych


Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok (brutto, netto) - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych


Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacania składek w ZUS - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Dokumenty wykazujące istnienie w rodzinie okoliczności takich jak: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.


W przypadku korzystania z pomocy społecznej nie jest konieczne doniesienie dokumentów z punktu 2 i 3.


Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 


Źródło: www.imielin.pl