Aktualności - Bojszowy

Termin złożenia oświadczenia i uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 31.01.2018r.

03.01.2018
0 0 0 0
Bojszowy

Wójt Gminy Bojszowy przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2018r. upływa termin złożenia oświadczenia i uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychWójt Gminy Bojszowy przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2018r. upływa termin do:


1.     Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.


Oświadczenie należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy, lub nadać listem do dnia 31 stycznia 2018r. w punkcie pocztowym Poczty Polskiej.


2.     Dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:


-         bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Bojszowy (do dnia 31 stycznia 2018r. do godz. 14.30)


-         przelewem na konto Urzędu: BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, ze zm.), przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek:  • złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (art. 111 ust. 4),

  • w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, zapłaty na rachunek gminy opłaty za korzystanie z zezwolenia w danym roku w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku (art. 111 ust. 7).


Podane wyżej terminy są terminami prawa materialnego, co oznacza, że nie podlegają przywróceniu, bez względu na przyczynę uchybienia terminu.


UWAGA  • przedsiębiorca, który nie złoży do 31 stycznia danego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży danego rodzaju napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, będzie miał możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu (czyli od upływu 31 stycznia danego roku), pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% podstawowej opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia.

  • przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku nie przekroczył ustawowych progów określonych w art. 111 ust. 5, będzie wpłacał 30% podstawowej opłaty rocznej dla danego rodzaju zezwolenia.


Program pomocniczy do obliczania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  (Excel)


 Autor: ZP/AS
Źródło: www.bojszowy.pl